Dotacje UE

Dumat Sp. z o. o. jest beneficjentem programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Numer umowy: POIR.03.04.00-24-0750/20-00

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.10.2020

Wartość projektu (wsparcia): 265 686,84 PLN