Dotacje

Opis projektu wdrożenia innowacyjnej technlogii topnikowania w zautomatyzowanej ocynkowni wyposażonej w enkapsulowaną trawialnię
Loga Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polaska, śląskie oraz UE

DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

„Wdrożenie wysokowydajnego, bezodpadowego i zautomatyzowanego systemu wytwarzania taśm seratyzowanych”

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-02D6/20-003

jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt stanowi wdrożenie prac badawczych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i dotyczy wdrożenia innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej. Nieznana i niestosowana dotychczas technologia bazuje na unikalnym połączeniu wysokowydajnego, precyzyjnego, bezodpadowego wytwarzania taśm seratyzowanych, stanowiących element antypoślizgowy krat pomostowych. Wynikiem projektu będzie poszerzenie ofery produktowej o precyzyjną seratyzowaną kratę pomostową i taśmę seratyzowaną.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2021 – 31 grudzień 2022.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy nowego produktu seratyzowanych krat pomostowych produkowanych przy wykorzystaniu własnej technologii wysokowydajnego, bezodpadowego i zautomatyzowanego systemu wytwarzania.

Wartość projektu: 3 198 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 910 000,00 PLN.

DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

Wdrożenie zautomatyzowanych systemów wytwarzania paneli ogrodzeniowych i sond uziemiających.

Projekt jest  realizowany w ramch Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, wspólfinansowany ze środków publicznych regionalnej pomocy
inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 oraz pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Działanie: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

W ramach projektu planowana jest budowa hali i jej wyposażenie w zautomatyzowane systemy do wytwarzania paneli ogrodzeniowych (50 % dofinansowania).

Celem projektu jest łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych, związanych z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu.Inwestycja umożliwi wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy nowych, nieoferowanych dotąd produktów – przęsła ( panelu) ogrodzeniowego i sondy uziemijacej z grotem. Zakres projektu obejmuje budowę hali produkcyjnej, montaż instalacji fotowoltaicznej i zakup niezbędnego wyposażenia. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do efektywnego gospodarowania odpadami, efektywnego używania surowców i łagodzenia skutków zmian klimatu. Linia technologiczna będzie zasilana energią pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej. Projekt pozwoli na utrzymanie obecnych miejsc pracy oraz utworzenie co najmniej trzech dodatkowych etatów.Założenia projektu pozwolą na dywersyfikację oferowanych produktów, uniezależnienie od stategicznego odbiorcy – sektora górnictwa, przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanego doświadczenia w branży związanej z obróbką metali i doświadczenia badawczego.

Wartość całkowita projektu: 16 419 527,91 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowalnych:  13 514 534,54 PLN

Wartość dofinansowania: 7 066 712,20 PLN

Wysokośc wkładu Funduszy Europejskich: 50% ze środków pomocy publicznej

Wartośc wkładu ze środków pomocy de minimis – 85%

Szukasz pracy?
Dołącz do nas!

Scroll to Top
Skip to content